TLC SPU บริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยกฤารศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงาน TLC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการร่วมถ่ายทอดความรู้ ในโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา KM เพื่อการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ให้แก่ คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผ่านระบบ Online ZOOM เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage