SPU: ผลงานศักยภาพผู้สูงวัย ปทุมธานี ตอน สืบสานขนมไทย #1

SITI SPU เชิญชม ผลงาน นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย
ศักยภาพผู้สูงวัย ปทุมธานี ตอน สืบสานขนมไทย #1
คลิก https://youtu.be/LkGVAxwEOlQ
UploadImage
คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อวิจัย: นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย
วัตถุประสงค์
1) ศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของผู้สูงวัยตามศักยภาพมาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2) พัฒนานวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงวัยในการถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณะ
3) จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณค่าของผู้สูงวัย

UploadImage