อาจารย์คุณภาพ SITI SPU นำเสนอผลงานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด “Growth Mindset” โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์รณิดา นุชนิยม อาจารย์อำนวยการเรียนการสอน (Coach) คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้านำเสนอผลงานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “Growth Mindset”  โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ในงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน (Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา