สถาปัตย์ SPU จับมือ SCG พัฒนาพื้นที่คุณภาพชีวิต รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU ร่วมกับ มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG ได้ลงพัฒนาพื้นที่คุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการ co-creation ระหว่างบุคลากรในองค์กร โรงพยาบาล โดยผลลัพธ์ที่ได้ เป็นการออกแบบอาคารและเครื่องเล่นให้เป็นพื้นที่เล่นสำหรับเด็กของ โรงพยาบาล (อาคาร “เพาะกล้าตาโขน”) ซึ่งมีกำหนดส่งมอบอาคาร ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 นี้ อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำความรู้จากคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยู่อย่างสม่ำเสมอ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage