ร่วมยินดี! คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัล วุฒิสภา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัล (เพิ่มเติม) ตามคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและภารกิจของวุฒิสภาผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล ด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

UploadImage

นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ที่ผู้บริหารคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับสูงของภาครัฐ ระดับชาติ ให้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัล ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

UploadImage

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนท์ โดยประสบการณ์การออกแบบสถาปัตยกรรม และสร้างสรรค์งาน 3 มิติตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสถาปนิกอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงาน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล และจัดแสดงในระดับนานาชาติอยู่หลายครั้ง เช่น การแสดงผลงาน Perfect Shell ใน Best 3d graphics magazine ของประเทศสหรัฐอเมริกา และการได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวด Science and Technology in Digital Art Competition ปี 2001

เมื่อกลับมายังประเทศไทย ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ ได้มีโอกาสทำงานเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและจัดทำรายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย ด้านแอนิเมชั่นและเกม ปี 2550-2552