ยุวชนอาสาระยะ 2 SPU กับการพัฒนา “ไมตรีจิตโมเดล” เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการสร้าง Platform นวัตกรรมชุมชนวิถีใหม่เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไมตรีจิตโมเดล) 1 ใน 4 โมเดล โครงการที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ภายใตัโครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 ประจำปี 2564 ให้ร่วมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน(EB)

UploadImage

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ เล่าว่า เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้นำทีมนักศึกษาและคณาจารย์ลงพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำพล อาภาธรากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในประเด็นการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดสู่หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ต่อด้วยการสาธิตการทำน้ำดื่มจากผลผลิตในชุมชนโดยอาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ พร้อมด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และในภาคบ่ายต่อด้วยการต่อยอดสร้างอาชีพสู่การขายออนไลน์โดย ดร.ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา  และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

UploadImage

ผศ.ดร.เกรียงไกร เล่าต่อว่า จากนั้นนักศึกษาคณะบัญชีได้ถ่ายทอดความรู้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว เรื่องการต่อยอดการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จวันนี้ ได้ทีมนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการกำกับดูแลจาก ผศ.จิโรจน์ จริตควร ที่คอยจัดการระบบSmart IOT ให้ชาวบ้านได้เห็นต้นแบบ และทีมจากคณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.ทัชชภร มหาแถลง เป็นพิธีกรพร้อมดูแลด้านกฎหมายให้กับชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีทีมงานจากคณะสหวิทยาการฯ ที่ขับเคลื่อนลงมือปฎิบัติงานมาตลอด 3 เดือนทั้งเก็บข้อมูลประสานงาน แก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนก่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับชุมชนและนักศึกษาอย่างแท้จริง สุดท้ายต้องขอขอบคุณกระทรวงอว.และมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ  อีก 1 เดือนรอติดตามผลจากการดำเนินโครงการกันนะครับ มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างให้เตรียมไว้ช๊อปปิ้งกันอย่างเต็มที่แน่นอน

UploadImage

“โครงการการสร้าง Platform นวัตกรรมชุมชนวิถีใหม่เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไมตรีจิตโมเดล)” หัวข้อ การพัฒนาอาชีพเพื่อการค้าออนไลน์ โดยได้นำประสบการณ์จากการทำโครงการเพื่อสังคม เช่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส และโครงการยุวชนอาสาระยะที่ 1 มาแลกเปลี่ยน

UploadImage

UploadImage

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SripatumUniversity #Dek64 #TCAS64 #GATPAT64 #ONET #SBS #ACC #LSC #IT #ยุวชนอาสา #SITIจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาสังคม