ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

UploadImage

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันพุธที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ บริเวณ โซน C ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

วันพุธที่ 4  พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 น.       คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมเพื่อเตรียมการตรวจประเมิน
ณ โซน C ชั้น 1 อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 09.30 น.        – อธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
– ประธานคณะกรรมการกล่างถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน และแนะนำคณะกรรมการ
– รองอธิการบดี (รศ.กัลยาภรณ์  ปานมะเริง) สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร  40 ปี ศรีปทุม
เวลา 10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.30 น.        ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงในรายงานการประเมินตนเอง
เวลา 12.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 15.30 น.       คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 1 สัมภาษณ์  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 2 สัมภาษณ์
– คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
– นักศึกษาปัจจุบัน
คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 3 สัมภาษณ์
– ผู้ใช้บัณฑิต
– ศิษย์เก่า
เวลา 15.30 น.        คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานอ้างอิง (เพิ่มเติม)

และสรุปผลการประเมินประจำวัน

*************************************************************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 น. – 10.00 น.      คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ : นายกสภามหาวิทยาลัย
เวลา 10.00 น. – 12.00 น.      คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานอ้างอิง (เพิ่มเติม)
เวลา 12.00 น.                     พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 14.00 น.      คณะกรรมการประเมินฯ  ประชุมสรุปผลการประเมิน
เวลา 14.00 น.                     คณะกรรมการประเมินฯ นำเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อผู้บริหาร
เสร็จสิ้นการตรวจประเมิน

รายนามคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักกฤษณ์ โปณะทอง
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.   กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. กรรมการ
6. อาจารย์ชัยณรงค์ ชัยจินดา
ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  กรรมการ