ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ“บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น สสอท.” 2563

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ปีพุทธศักราช 2563  รวมจำนวน 15 รางวัล ดังนี้

รางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 6 รางวัล

 1. อาจารย์ปรารถนา จิรปสิทธินนท์ บุคลากรดีเด่น ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
 2. ผศ.ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี บุคลากรดีเด่น ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีมาก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
 3. นายสมชาย บูรพามงคลชัย บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหาร
 4. นายกรกฎ ผกาแก้ว บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
 5. ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา  บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้บริหาร
 6. นางสาววราพร บัวคลี่ บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ระดับปฎิบัติการ

รางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 9 รางวัล

 1. นายธราธิป วันเพ็ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี รางวัลชมเชย นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
 2. นางสาวคัทลียา ภู่เงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
 3. นายเอกฉัตร บ่ายคล้อย มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. นายปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
 5. นางสาวกมลชนก สกุลเจริญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
 6. นางสาวชวลัน อรรถสุวรรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น
 7. นางสาวพิจิตรา ศรีวิลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
 8. นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีม POBAG ชื่อผลงาน “ในความมือ ยังมีแสงสว่าง” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 9. นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ทีม SPUC ชื่อผลงาน แจกแมสแลกยิ้ม “Mask Smile” รางวัลชมเชย

โดย บุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน จะเข้ารับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ประจำปีพุทธศักราช 2563   ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ ต่อไป

UploadImage