มหาวิทยาลัยคุณภาพ “ศรีปทุม” กวาด 2 รางวัลใหญ่ระดับชาติ “สถาบันส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” และ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม(SPU) รับรางวัล “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” และ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อ(วันที่ 25 มี.ค. 64) ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” ซึ่งเป็นสถาบันที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศด้านต่างๆตามมาตรฐานจากการพัฒนาที่เป็นระบบด้วย Thailand PSF จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564” และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” จากนายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานพิธีฯ ในงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน “Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ภายในงาน ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ได้เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ของ ควอท.และ สป.อว. ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน SPU