พาไป! เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนย่านกุฎีจีน กับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สหวิทยาการฯและโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นำนักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้โครงการนวัตกรรมท้องถิ่นสู่การรักษามรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนย่านชุมชนกุฎีจีน ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมี คุณธานัท ภุมรัช ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ วัฒนธรรม และนวัตกรรมทางสังคมของวิถีชุมชน  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการดำเนินชีวิตและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนกุฎีจีนที่สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในบางเรื่อง และสามารถสืบทอดการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ได้ รวมถึงทำให้นักศึกษาเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้จากการทำงานกลุ่มซึ่งกันและกันอีกด้วย

UploadImage

สำหรับชุมชนกุฎีจีน เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของฝั่งธนบุรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และยังเป็นย่านชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างมากแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทั้งชาวไทย จีน ฝรั่ง ญวน มอญ ฯลฯ ที่อพยพจากกรุงเก่ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของคลองบางหลวง หรือคลองบางกอกใหญ่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  จะเห็นได้จากเป็นแหล่งที่ตั้งศาสนสถานที่สำคัญหลายศาสนาทั้ง วัดประยุรวงศาวาส, วัดซางตาครู้ส, ศาลเจ้าเกียนอันเกง, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และ มัสยิดบางหลวง ตลอดริ่มฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

UploadImage

และประวัติชุมชนกุฎีจีนเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 แต่ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสเหล่านั้น แทบไม่เหลือเค้าลางของรูปร่างหน้าตาแบบตะวันตกแล้ว ชุมชนแห่งนี้มีโบสถ์ซางตาครู้ส เป็นศูนย์กลางของชุมชน ชุมชนแห่งนี้มีขนมฝรั่งกุฎีจีนขาย ซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองของชุมชนนี้ และขนมกุฎีจีนถือได้ว่าเป็นขนมพื้นเมืองดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร จัดเป็นขนมโบราณที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยดัดแปลงมาจากขนมหลายชนิดของโปรตุเกสจากตำรับของท้าวทองกีบม้า ชุมชนกุฎีจีนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตรงข้ามกับปากคลองตลาดในฝั่งพระนคร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage