นศ.ป.เอก บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาออนไลน์ “การเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบ Learn Relearn Unlearn”

UploadImage

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Ph.D. EDA รุ่น 15) จัดการสัมมนาออนไลน์ ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 1,100 คน จากภายในประเทศและต่างประเทศ ในหัวข้อ “การเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบ Learn Relearn Unlearn” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิจารณ์ พานิช ปรมาจารย์ด้านการศึกษาระดับประเทศ ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจให้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ซึ่งมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการในรายวิชา สร้างนวัตกรรมใหม่ของการศึกษา ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

UploadImage

UploadImage

UploadImage