คลิป วิดีโอแนะนำ ระเบียบและเครื่องแต่งกาย สำหรับบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

แนะนำ  ระเบียบและเครื่องแต่งกาย สำหรับบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน ดูและปฏิบัติตามให้ถูกต้อง เรียบร้อย ในวันพิธีประสาทปริญญา

คลิกชม  วิดีโอแนะนำ
https://www.youtube.com/watch?v=PLGIsGV7jJE&fbclid=IwAR2rhdPpOmHgjt75OHT-h74czqYpd7Ab-yUfRBtOCedMVMxaCCiButzn090