Q : ระบบ SCMS คืออะไร สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง
A : SCMS คือ Sripatum Campus Management System เป็นเครื่องมือด้านการบริการข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบ

   • ข้อมูลส่วนบุคคล
   • ลงทะเบียนเรียน
   • ตารางเรียน – ตารางสอบ
   • ผลการเรียน
   • ข้อมูลการชำระเงิน
   • ยื่นคำร้องออนไลน์
   • ตรวจสอบสถานะคำร้อง และพันธะผูกพันกับหน่วยงานบริการต่างๆในมหาวิทยาลัยศรีปทุม