SPU Email สำหรับนักศึกษาใหม่

คู่มือการRegister ระบบ E-mail สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1.  เข้า url https://www.gmail.com/

2. สำหรับอีเมลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีด้วยกัน2 อีเมล์ คือ Gmail and Microsoft 365

รูปแบบของอีเมลนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ในระบบ scms โดยมีรูปแบบอีเมล์ คือ ชื่อจริงตามด้วยนามสกุล 3 ตัวอักษร

เช่น thirawut puttarak อีเมล์ที่ได้คือ

  • Gmail=======>thirawut.put@spumail.net
  • Microsoft 365 ==> thirawut.put@spulive.net
    •  

ในส่วนของรหัสผ่านของนักศึกษาเป็นเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

3. กรอกรหัสผ่าน

4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัสยืนยัน

5. กรอกรหัสผ่านที่ได้รับทาง SMS

6. เข้า Email ได้เรียบร้อย

หากมีปัญหาสามารถติดต่อศูนย์ไอซีทีได้ที่

โทร. 0 2579 – 1111 ต่อ 2257