ชั้น L สำนักงานทะเบียน, สำนักงานการคลัง

ชั้น 1 สำนักงานวิชาการ

ชั้น 7 คณะนิติศาสตร์

ชั้น 9 วิทยาลัยการบินและคมนาคม, สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ชั้น 10 คณะศิลปศาสตร์

ชั้น 1 สำนักงานอาคารสถานที่

ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชั้น 8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 11 ศูนย์ ICT

ชั้น G ศูนย์หนังสือ

ชั้น 8 คณะนิเทศศาสตร์

ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจ

ชั้น 10 คณะบัญชี, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ชั้น 4 สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

ชั้น 5 ศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ, ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์, ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ, สำนักงานการกีฬา

ชั้น 6 สำนักงานทุนการศึกษา

ชั้น 2 สำนักงานรับสมัคร

ชั้น 3 – ชั้น 7 สำนักหอสมุด

ชั้น 6 คณะดิจิทัลมีเดีย

ชั้น 8 คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม, วิทยาลัยนานาชาติ

ชั้น 10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ