บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

งานพยาบาล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1

ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. 

แพทย์ออกตรวจ วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.

 1. งานพยาบาล ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ดูแลเรื่องสุขภาพ และอนามัย ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา โดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลภูมิพล
 2. ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาสมัครใช้สิทธิ์บัตรทอง 30 บาท ในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพล และคลินิกในเครือข่ายโรงพยาบาลภูมิพล

ประกันอุบัติเหตุ

 • สถานที่ติดต่อ

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อาคาร10 ชั้น 5 ห้อง 501

โทร : 025791111 ต่อ 3177 หรือ

เบอร์มือถือ 0991169863 นายเกียรติชัย พิบูลย์ทรัพย์สิน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

 • ขั้นตอนการใช้บริการ
 1. กรอกแบบฟอร์มของบริษัทฯพร้อมเอกสารแนบดังนี้
 • ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล/คลินิค (ต้นฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)
 • สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ )
 • สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (1 ฉบับ )
 1. ยื่นเอกสาร
 2. เซ็นชื่อในแฟ้มสำหรับผู้มาทำเรื่องขอเบิกค่าประกันฯ

งานวิชาทหาร

อาคาร10 ชั้น 5 ห้อง 501  

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ 02-579 1111 ต่อ 2162 และ 2630

อาจารย์เฉลิมชัย สินธุอารีย์ 

โทร. 081-638-2106     ID:081-638-2106 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

การรับสมัครเรียนรักษาดินแดน (รด.)

คุณสมบัติ

 1. มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกาที่กรมการรักษาดินแดน มิได้เปิดทำการฝึกวิชาทหารมาก่อน

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร (ทบ.349-001) ติดรูปถ่ายขนาด 3×4 ซ.ม. ต้องลงนามให้คำยินยอมโดยบิดามารดา หรือผู้ปกครอง(ขอได้ที่ทำงานวิชาทหาร)
 2. หนังสือเงื่อนไขประกอบการสมัครเป็น นศท.(ขอได้ที่งานวิชาทหาร)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. หลักฐานการศึกษา รบ.1
 5. ใบรับรองการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ที่รัฐบาลรับรอง หน่วยตรวจโรคของทหาร และสถานพยาบาลเอกชนตามแบบฟอร์มที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนด

 

 • ให้นักศึกษากรอกแบบแจ้งความประสงค์สมัครเรียน ได้ที่ https://forms.gle/2SfGbxvw2WbFtGpH8
 • หรือ Scan QR Code
 • ภายในวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564

การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ข้อแนะนำ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีพุทธศักราช 2564

นักศึกษาชาย สัญชาติไทย ที่เกิด พ.ศ. 2543 มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เรียนศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)

ตามหลักสูตร จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก เป็นทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายนของทุกปี

ขั้นตอนการใช้บริการ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
1) นักศึกษาที่มีความประสงค์ ที่จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  เตรียมหลักฐาน ดังนี้

 • สำเนาหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) ถ่ายเอกสารด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ถ่ายเอกสารเฉพาะด้านหน้า จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 • หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
  – ตัวจริง1  ฉบับ
  – สำเนา   2  ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

2) ยื่นเอกสาร

3) เซ็นชื่อในแฟ้มสำหรับผู้มาทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

กีฬา-ฟิตเนส

 • สถานที่ติดต่อ

อาคาร 9 ชั้น 12 

โทร. 089-891-2836  อ.บุษกร เพ็งหาจิตต์  ID :  busakorn2836

 • เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30 – 21.00 น.

(เสาร์-อาทิตย์ บริการหน่วยงานภายนอกและกิจกรรมมหาวิทยาลัยเฉพาะกิจ)

 1. ผู้ขอใช้บริการศูนย์กีฬาในร่ม ประสานงานเบื้องต้น เพื่อทราบข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อกำหนด กฎเกณฑ์การใช้ ระเบียบการใช้บริการ และวัน เวลาที่ขอใช้สถานที่ว่างหรือไม่กับเจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาในร่ม โทร.02579-1111 ต่อ 2396,2136
 2. ถ้าศูนย์กีฬาในร่มไม่ติดภารกิจการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผู้ที่มาขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม (FM จก.01) ที่สำนักงานการกีฬา อาคาร10 ชั้น 5 ห้อง 504 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์)
 3. เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาในร่ม ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ให้พร้อมก่อนให้บริการ
 4. ผู้ขอใช้บริการ เข้าใช้บริการศูนย์กีฬาในร่ม ตามกำหนดการที่ขอไว้
 5. การเบิก-ยืมอุปกรณ์กีฬาสำหรับนักศึกษาใช้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น.

ติดต่อสอบถาม อ.บุษกร เพ็งหาจิตต์  โทร. 089-891-2836    ID :  busakorn2836

 • สถานที่ติดต่อ

อาคาร 9 ชั้น 11

โทรศัพท์  025791111 ต่อ 2136 มือถือ 0898912836

Facebook :   SPU HC

Page         :   Sripatum Fitness Center

 • เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00-21.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00-18.00 น.

วันหยุดวันนักขัตฤกษ์ (ปิดบริการ)

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรนักศึกษา / บุคลากร / เจ้าหน้าที่     จำนวน 1 ใบ       
 • สำเนาใบแสดงผลการการเรียน หรือใบประกาศนียบัตร (เฉพาะศิษย์เก่า) จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะบุคคลทั่วไป) จำนวน 1 ใบ

<td “>รายครั้งบาท/ครั้ง/คน

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าสมาชิก

บาท/ปี/คน

Ø สมาชิกบุคคลภายใน

Ø (นักศึกษา,อาจารย์ และเจ้าหน้าที่)

2,000100.-
Ø สมาชิกครอบครัวอาจารย์ และเจ้าหน้าที่2,000300.-
Ø สมาชิกบุคคลทั่วไป(ภายนอก)6,000300.-
Ø สมาชิกประเภทศิษย์เก่า3,500300.-
 • ห้องออกกำลังกาย
 • ห้องแอโรบิค
 • ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า  
 • ห้องอาบน้ำ
 • ตู้เก็บสัมภาระ

สำนักงานหอสมุด

อาคาร 40 ปี  (อาคาร 11) โซน C  ชั้น 3 – 7  

โทร.  0-2579-1111 ต่อ 1208, 1190, 1296

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  8.30 – 18.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา  9.00 – 17.00 น.

(ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • ชั้น 3    Edutainment Zone บริการ Internet, Karaoke, ดูหนัง ฟังเพลง
 • ชั้น 4    หนังสือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ Pocket book หนังสือวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย
 • ชั้น 5    หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสารสนเทศศาสตร์, การท่องเที่ยวโรงแรม
 •  หนังสือภาษาและวัฒนธรรมจีน หนังสือพิมพ์ 
 • ชั้น 6    หนังสือคณะบริหารธุรกิจ, คณะบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์ มุมตลาดหลักทรัพย์
 • ชั้น 7    หนังสือคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์, กฎหมาย, ศึกษาทั่วไป ศาสนา และภาษาอังกฤษ
 • หนังสือคุณธรรม

ระบบจองใช้บริการห้องต่างๆ ได้ที่ Link :  http://libraryroom.spu.ac.th/reserve/login.aspx