การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

 

 
 

ล่ อ ง เ รื อ เ ที่ ย ว
ทั่ ว โ ล ก ?
ไ ด้ เ งิ น ดี ด้ ว ย ?

คณะอะไรเนี่ย !
       น้องๆคนไหนมีความฝัน อยากล่องเรือสำราญเที่ยวรอบโลก แต่ทำรายได้มหาศาลไปพร้อมๆกัน แนะนำสาขานี้เลย! " การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ " ที่ขอแค่น้องๆ มีใจรักงานบริการ ชอบเปิดประสบการณ์ให้ชีวิต ก็เหมาะเป็นเด็กการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญแล้ว! ที่นี่เราเรียนแบบรู้ลึกรู้จริง กับหลักสูตรที่เน้นการจัดการบริการด้านโรงแรมทั้ง 3 ด้านครบวงจร ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โดยใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี เท่านั้น  

จุดเด่น

" ท่องโลกเต็มประสบการณ์ สร้างรายได้เต็มกระเป๋า " 
จะเป็นคนประจำเรือที่ SPU ต้องได้ล่องเรือสำราญทริปพิเศษกันหน่อย! มาเตรียมตัวแบบมืออาชีพ กับรายวิชาเสริม  IMO : International Marine Organization ที่ให้ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ 4 หลักสูตร ร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) ให้นักศึกษาสามารถขอ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรง ไม่เพียงเท่านี้ แต่เรายังเตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนเรือโดยเฉพาะ ในชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมสอบ Marlins English Test ได้อย่างมั่นใจ! ร่วมมือกับ บริษัทชั้นนำ Triple C Academy พร้อมให้นักศึกษาสมัครงานบนเรือสำราญชั้นนำระดับโลก!

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

เงินเดือน

เงินเดือน : 100,000 บาท/เดือน

คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

"เปิดโลกกว้าง ประสบการณ์รอบโลก
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ"

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)

     (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Hospitality Management for Cruise Lines Business)
     (อักษรย่อ) : B.A. (Hospitality Management for Cruise Lines Business)

UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
22 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
49 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต
 

คนประจำเรือ เค้าเรียนอะไรนะ?

ล่องเรือสำราญทริปนี้ ต้องเรียนอะไรบ้าง? ล่องเรือสำราญสุดชิคเก็บประสบการณ์ดีๆ เต็มกระเป๋า กับการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ SPU ที่ให้นักศึกษาทุกคนได้ล่องเรือสำราญระดับโลก พร้อมสร้างรายได้มั่นคงให้กับตัวเอง! อัดแน่นความรู้ 4 หลักสูตรพื้นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริการธุรกิจเรือสำราญ จัดเต็มเน้นภาษา พร้อมให้ทุกคนสู่จุดหมายทุกการเดินทาง!  


ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 : จัดหลักสูตรเข้มข้นตั้งแต่ปีแรก กับทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ ปูพื้นฐานด้านการโรงแรมด้วยวิชาการดำเนินงานธุรกิจที่พัก และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อาเซียนศึกษา เพื่อให้นักศึกษาในหมวดวิชานี้สามารถนำไปปฏิบัติ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการศึกษาด้านเทคโนโลยีคที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาพทฤษฎีและปฏิบัติ

ชั้นปีที่ 2 : มุ่งเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจำวันเพื่อปูพื้นฐานนักศึกษาให้มีทักษะการสื่อสารได้ทั่วโลก  อัดเต็มหลักสูตรการจัดการธุรกิจเรือสำราญ การดำเนินงานส่วนแม่บ้า การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล และวิชาบัณฑิตในอุดมคติทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กฏหมายแรงงานทางทะเล เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ปีที่สาม

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : เร่งเรียนรู้ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ การดำเนินงานและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการและบริการจัดเลี้ยง เตรียมความพร้อมนักศึกษาพร้อมสู่การทำงานในโลกสังคม นอกจากนี้ในชั้นปีที่สามยังมุ่งเน้นความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ ภาษาอังกฤษทางทะเล ซึ่งเป็นทักษะความรู้ที่ทำให้นักศึกษาสามารถทำงานในแวดวงธุรกิจเรือสำราญได้ไกลระดับโลก

ชั้นปีที่ 4 : ชั้นปีนี้นักศึกษาจะได้สัมมนาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ เรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ เลือกวิชาเฉพาะทางที่ตนสนใจ การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล การจัดการและดำเนินงานภัตตาคาร การจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ฯลฯ และหลักสูตรสำคัญของคนประจำเรือกับ การเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Marlins test สำหรับคนเรือ ให้นักศึกษาสามารถขอ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรง พร้อมที่จะออกไปสู่โลกแห่งการแข่งขัน เป็นคนเรือระดับมืออาชีพ

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage ธุรกิจเรือสำราญทั้งในและต่างประเทศ
   UploadImage พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
   UploadImage พนักงานแม่บ้าน (Stage room attendant
)
   UploadImage พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
   UploadImage พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)
UploadImage ธุรกิจที่พักแรม
   UploadImage ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
   UploadImage พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
   UploadImage เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)
   UploadImage หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
   UploadImage หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper)
   UploadImage หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor)
UploadImage ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   UploadImage ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager)
   UploadImage ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
   UploadImage หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress)
   UploadImage พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)
UploadImage ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า
   UploadImage พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า
     (Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer)
   UploadImage พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer)
   UploadImage พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning Officer)
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage เรือสำราญ : MS Oasis of the Seas
Royal Caribbean International UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : Emerald Princess แบรนด์ Princess Cruises
Carnival Corporation & plc, Sunshine Shipping Corporation Ltd. ("Sunshine") UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : Superstar Libra, Star Cruises: Asia Pacific Cruises
Cruise Company UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : Voyager of the Seas
Royal Caribbean Intl. UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : RMS Queen Mary
2 Cunard Line Ltd. UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : MS Grand Princess
P & O Princess Cruises Ltd. UploadImage

 

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

 

 
 

ล่ อ ง เ รื อ เ ที่ ย ว
ทั่ ว โ ล ก ?
ไ ด้ เ งิ น ดี ด้ ว ย ?

คณะอะไรเนี่ย !
       น้องๆคนไหนมีความฝัน อยากล่องเรือสำราญเที่ยวรอบโลก แต่ทำรายได้มหาศาลไปพร้อมๆกัน แนะนำสาขานี้เลย! " การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ " ที่ขอแค่น้องๆ มีใจรักงานบริการ ชอบเปิดประสบการณ์ให้ชีวิต ก็เหมาะเป็นเด็กการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญแล้ว! ที่นี่เราเรียนแบบรู้ลึกรู้จริง กับหลักสูตรที่เน้นการจัดการบริการด้านโรงแรมทั้ง 3 ด้านครบวงจร ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โดยใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี เท่านั้น  


View 14602