หลักสูตร/สาขา

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

 

 
 

ล่ อ ง เ รื อ เ ที่ ย ว
ทั่ ว โ ล ก ?
ไ ด้ เ งิ น ดี ด้ ว ย ?

คณะอะไรเนี่ย !
       น้องๆคนไหนมีความฝัน อยากล่องเรือสำราญเที่ยวรอบโลก แต่ทำรายได้มหาศาลไปพร้อมๆกัน แนะนำสาขานี้เลย! " การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ " ที่ขอแค่น้องๆ มีใจรักงานบริการ ชอบเปิดประสบการณ์ให้ชีวิต ก็เหมาะเป็นเด็กการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญแล้ว! ที่นี่เราเรียนแบบรู้ลึกรู้จริง กับหลักสูตรที่เน้นการจัดการบริการด้านโรงแรมทั้ง 3 ด้านครบวงจร ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โดยใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี เท่านั้น  

จุดเด่น

" ท่องโลกเต็มประสบการณ์ สร้างรายได้เต็มกระเป๋า " 
จะเป็นคนประจำเรือที่ SPU ต้องได้ล่องเรือสำราญทริปพิเศษกันหน่อย! มาเตรียมตัวแบบมืออาชีพ กับรายวิชาเสริม  IMO : International Marine Organization ที่ให้ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ 4 หลักสูตร ร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) ให้นักศึกษาสามารถขอ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรง ไม่เพียงเท่านี้ แต่เรายังเตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนเรือโดยเฉพาะ ในชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมสอบ Marlins English Test ได้อย่างมั่นใจ! ร่วมมือกับ บริษัทชั้นนำ Triple C Academy พร้อมให้นักศึกษาสมัครงานบนเรือสำราญชั้นนำระดับโลก!

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

เงินเดือน

เงินเดือน : 100,000 บาท/เดือน

คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์นครินทร์ ทั่งทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสถิติประยุกต์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระดับปริญญาโททางด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยรังสิตและกำลังศึกษาปริญญาเอกทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 2350
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ชญาณิศา วงษ์พันธุ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (สาขาการจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการท่องเที่ยวและการโรงแรม และความเชี่ยวชาญทางด้านสปา มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานในบริษัททัวร์และโรงแรม รวมถึงบริษัทสปาที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส Club made of France , บริษัทไทยสปา TANISHI SPA PVT.LTD (India) ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย เช่น เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี / ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันเกี่ยวกับ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair Bartender ในงานทักษะการแข่งขันวิชาการ ระดับเขต


หลักสูตรการอบรมในประเทศและต่างประเทศ:
- ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ พนักงานนวดไทย ระดับ 1 พ.ศ. 2553
- อบรมหลักสูตรสปา GAYA TRAINING CENTER พ.ศ. 2554
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ (E-Information) พ.ศ. 2560
- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เครื่องดื่มกาแฟสด” พ.ศ. 2560
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะประจำปี 2560 “ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ”
(Education to Employment : Vocational Boot Camp)
- เข้าร่วมการอบรมแกนนำคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พ.ศ. 2561

ประวัติการทำงาน :
2546-2546 Operator in the Front office โรงแรมแมนดาริน
2546-2547 Operator tour and Domestic Guide บริษัท บี บี ทัวร์ แอนด์ นอร์ท อีส ทราเวล2547-2549 เลขานุการฝ่ายช่าง บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
2553-2555 Spa therapist , TANISHI SPA PVT.LTD. THE THAI SPA. Kolkata, India.
2556-2556 Spa therapist, Club mad Palmiye (Kemer – Antalya Turkey)
2556-2559 Business Owner (Salon)
2559-2561 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
2561-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การดำรงตำแหน่ง :
2559-2560 หัวหน้างานหลักสูตร
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
2560-2561 หัวหน้างานความร่วมมือ MOU
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทความทางวิชาการ:
- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “การเปรียบเทียบความไม่พึงพอใจที่ส่งผลถึงอิทธิพลต่อการไม่กลับมาเยือนซ้ำกรุงเทพมหานครระหว่างนักท่องเที่ยวชาวเอเชียกับยุโรป ” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2560
- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “การวิเคราะห์เว็บไซด์ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในประเทศออสเตรเลีย” พ.ศ. 2561
-เผยแพร่ผลงานวารสาร “A Study of Factors Related to Tourist Dissatisfaction in not Revisiting Bangkok of European Tourists” พ.ศ. 2561
ความสามารถพิเศษ :
-มีความสามารถทางด้านสปา และนวดไทย (Spa Therapist)
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การศึกษาในรูปแบบทวิภาคี” แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1378
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
2560 -2561 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอ่างทอง
ตำแหน่ง : เป็นที่ปรึกษางานวิจัย
- 2558 –2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง : เป็นที่ปรึกษางานวิจัย
การฝึกอบรม
- 2559 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสรั่งเรือของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรมเจ้าท่า
- 2558 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ไทย–เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3020
แฟกซ์ : 02-5791111ต่อ 1247
ดร.ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Kyungsung University
(เป็นนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากการสอบชิงทุนรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้
(Korean Government Scholarship Program – KGSP 2014)
ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการ Youth Engagement Advisory Board at Asian Education Network (AEN) รวมทั้งยังเคยเข้าอบรมทางด้านวิชาการทางด้านการศึกษาอีกหลากหลายโครงการ และยังมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย เช่น การบริการทางภาคพื้นดินในสายการบินต่างประเทศ ฯลฯ

ประวัติการทำงาน :
May 2012 – August 2014:
Dean’s Secretary, The Institute of Diplomacy and International Studies in Master of Arts Program,
Rangsit University, Thailand
August 2008 – August 2014:
English Teacher, Smart English School, Nonthaburi, Thailand
August 2006 – August 2007:
Passenger Service Agent, Thai Airports Ground Services Co., Ltd., Thailand
March 2005 – May 2005: Seminars and Trainings
Receptionist at Business Center, S.D. Avenue Hotel, Bangkok, Thailand

การดำรงตำแหน่ง :
มกราคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน: คณะกรรมการ Youth Engagement Advisory Board at Asian Education
Network (AEN)

ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทความทางวิชาการ:
1.Research Assistant : “Impact of China’s Dams on the Mekong River on Chiangrai and Ubon
Ratchathani Fisheries” at the 28th National Graduate Research Conference
“Advancing Knowledge through Graduate Research”, Assumption University,
Thailand, 28-29 June 2013.

2.Research Assistant : “Possible Impact of China’s Dams on the Mekong River on the Water
level and Water Flow at Chiang Saen and Khong Chiam”, RSU Research Conference 2014,
Rangsit University, Thailand

3.Research Assistant : An Appraisal and Analysis of the Role of Diplomatic Actions and the Use
of Information Operations on Security along the Eastern Border”, The Thailand Research Fund (TRF), 2015.

4.Researcher : “Foreign Tourists’ Museum Service Quality, Satisfaction, and Revisit Intention
: Evidence from the Bangkok National Museums in Thailand” at the 15th APacCHRIE Conference
“Future of Hospitality and Tourism : Opportunities & Challenges”, Bali, Indonesia, May 31-June 3, 2017.

5.Researcher : “Museum Service Quality, Satisfaction, and Revisit Intention: Evidence from
the Foreign Tourists at Bangkok National Museums in Thailand”, The Culinary Science & Hospitality
Research, South Korea, September 2017.

6.Researcher : “Foreign Travellers’ Motivation and Service Quality Assessment of Museum
Tourism in Thailand: Comparison of Solo Female and General Travellers”, Ph.D.
Dissertation of Kyungsung University, South Korea, August 2018.

7.Researcher : “Solo Female and General Travellers’ Motivation and Service Quality
Assessment : Evidence from the Museums in Thailand” at 2018 The 50th General
Conference of KASTLE, The Fourth Industrial Revolution and Regional Tourism Contents
Development, Busan, South Korea, 18 August, 2018.

โทร : 1379
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
เคยเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด
- January 2013 – December 2018 Owner & Founder iServe Catering Co.,Ltd
Position: Director
- May 2007 – December 2018 Solomon Interior and Architect Co.,Ltd Bangkok
Position: Director of Market
- July 2006 – February 2007 The Richmond Hotel and Resort Bangkok, Thailand
Position: Assistant Director of Sales
- May 2005 - June 2006 Impact Exhibition Management Bangkok
Thailand
Position: Senior Catering Sales Manager
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน :
2544-2547 ครูการศึกษานอกระบบ จ.ระยอง
2547-2548 ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548- 2558 ผู้จัดการ / ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยสยาม
2558- 2560 อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2560 - 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี
โทร : 02579-1111 ต่อ
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ1247

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

"เปิดโลกกว้าง ประสบการณ์รอบโลก
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ"

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)

     (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Hospitality Management for Cruise Lines Business)
     (อักษรย่อ) : B.A. (Hospitality Management for Cruise Lines Business)

UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
22 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
49 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต
 

คนประจำเรือ เค้าเรียนอะไรนะ?

ล่องเรือสำราญทริปนี้ ต้องเรียนอะไรบ้าง? ล่องเรือสำราญสุดชิคเก็บประสบการณ์ดีๆ เต็มกระเป๋า กับการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ SPU ที่ให้นักศึกษาทุกคนได้ล่องเรือสำราญระดับโลก พร้อมสร้างรายได้มั่นคงให้กับตัวเอง! อัดแน่นความรู้ 4 หลักสูตรพื้นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริการธุรกิจเรือสำราญ จัดเต็มเน้นภาษา พร้อมให้ทุกคนสู่จุดหมายทุกการเดินทาง!  


ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 : จัดหลักสูตรเข้มข้นตั้งแต่ปีแรก กับทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ ปูพื้นฐานด้านการโรงแรมด้วยวิชาการดำเนินงานธุรกิจที่พัก และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อาเซียนศึกษา เพื่อให้นักศึกษาในหมวดวิชานี้สามารถนำไปปฏิบัติ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการศึกษาด้านเทคโนโลยีคที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาพทฤษฎีและปฏิบัติ

ชั้นปีที่ 2 : มุ่งเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจำวันเพื่อปูพื้นฐานนักศึกษาให้มีทักษะการสื่อสารได้ทั่วโลก  อัดเต็มหลักสูตรการจัดการธุรกิจเรือสำราญ การดำเนินงานส่วนแม่บ้า การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล และวิชาบัณฑิตในอุดมคติทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กฏหมายแรงงานทางทะเล เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ปีที่สาม

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : เร่งเรียนรู้ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ การดำเนินงานและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการและบริการจัดเลี้ยง เตรียมความพร้อมนักศึกษาพร้อมสู่การทำงานในโลกสังคม นอกจากนี้ในชั้นปีที่สามยังมุ่งเน้นความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ ภาษาอังกฤษทางทะเล ซึ่งเป็นทักษะความรู้ที่ทำให้นักศึกษาสามารถทำงานในแวดวงธุรกิจเรือสำราญได้ไกลระดับโลก

ชั้นปีที่ 4 : ชั้นปีนี้นักศึกษาจะได้สัมมนาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ เรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ เลือกวิชาเฉพาะทางที่ตนสนใจ การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล การจัดการและดำเนินงานภัตตาคาร การจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ฯลฯ และหลักสูตรสำคัญของคนประจำเรือกับ การเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Marlins test สำหรับคนเรือ ให้นักศึกษาสามารถขอ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรง พร้อมที่จะออกไปสู่โลกแห่งการแข่งขัน เป็นคนเรือระดับมืออาชีพ

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage ธุรกิจเรือสำราญทั้งในและต่างประเทศ
   UploadImage พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
   UploadImage พนักงานแม่บ้าน (Stage room attendant
)
   UploadImage พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
   UploadImage พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)
UploadImage ธุรกิจที่พักแรม
   UploadImage ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
   UploadImage พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
   UploadImage เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)
   UploadImage หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
   UploadImage หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper)
   UploadImage หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor)
UploadImage ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   UploadImage ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager)
   UploadImage ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
   UploadImage หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress)
   UploadImage พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)
UploadImage ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า
   UploadImage พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า
     (Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer)
   UploadImage พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer)
   UploadImage พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning Officer)
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage เรือสำราญ : MS Oasis of the Seas
Royal Caribbean International UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : Emerald Princess แบรนด์ Princess Cruises
Carnival Corporation & plc, Sunshine Shipping Corporation Ltd. ("Sunshine") UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : Superstar Libra, Star Cruises: Asia Pacific Cruises
Cruise Company UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : Voyager of the Seas
Royal Caribbean Intl. UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : RMS Queen Mary
2 Cunard Line Ltd. UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : MS Grand Princess
P & O Princess Cruises Ltd. UploadImage

 

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

 

 
 

ล่ อ ง เ รื อ เ ที่ ย ว
ทั่ ว โ ล ก ?
ไ ด้ เ งิ น ดี ด้ ว ย ?

คณะอะไรเนี่ย !
       น้องๆคนไหนมีความฝัน อยากล่องเรือสำราญเที่ยวรอบโลก แต่ทำรายได้มหาศาลไปพร้อมๆกัน แนะนำสาขานี้เลย! " การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ " ที่ขอแค่น้องๆ มีใจรักงานบริการ ชอบเปิดประสบการณ์ให้ชีวิต ก็เหมาะเป็นเด็กการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญแล้ว! ที่นี่เราเรียนแบบรู้ลึกรู้จริง กับหลักสูตรที่เน้นการจัดการบริการด้านโรงแรมทั้ง 3 ด้านครบวงจร ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โดยใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี เท่านั้น  


View 81097