แนะนำหน่วยงาน


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน(อาคาร 11 โซน C)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร    :  0-2579-1111 ต่อ 1208, 1190, 1296
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1290
วันจันทร์-วันศุกร์    เวลา  8.30 - 18.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา  9.00 – 17.00 น.
(ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์)