แนะนำหน่วยงาน


สำนักหอสมุด แบ่งงานออกเป็น 4 งาน ได้แก่
❏   แผนกบริการสารสนเทศ
❏   แผนกจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
❏   แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
❏   งานสำนักงานเลขานุการUploadImage