แนะนำหน่วยงาน


นโยบายและภาพรวมของสำนักหอสมุด
      เป็นการสนับสนุนด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย ยังเป็นภารกิจหลักของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทุกแห่ง การบริหารจัดการที่สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก่ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตร การมีระบบจัดเก็บและเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและแนะนำการค้นคว้าและการเลือกใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสมยังเป็นนโยบายหลักของการดำเนินงานของห้องสมุด ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโยลีสมัยใหม่ การสร้างนวัตกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการนับเป็นความสำคัญ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้นับเป็นความท้าทายของการบริหารจัดการห้องสมุดในปัจจุบันและอนาคต
          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการเปลียนแปลงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด ได้แก่  การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย และมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Horizon) ที่ทันสมัยขึ้น  การจัดเรียงหนังสือเป็นคณะโดยนำหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาอยู่ที่เดียวกันเพื่อสะดวกในการค้นคว้า ในแต่ละชั้น 4 -  7  มีฐานข้อมูลที่บริการให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องคาราโอเกะ ห้องดูหนัง และห้องประชุม และบรรยากาศที่สวยงาม 

ปรัชญา 
    การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปณิธาน
    ความรู้ครบครัน ค้นหาทันใจ ว่องไวบริการ รักการอ่านส่งเสริม

วิสัยทัศน์
 “เป็นศูนย์รวมความรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้ทีทันสมัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย”

พันธกิจ/ภารกิจหลัก (Mission)
1.    พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบรรยายที่ส่งเสริม การเรียนรู้ของนักศึกษา (Building)
2.    จัดหาทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบตามสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย (Availability-Resources)
3.    พัฒนาทักษะการใช้สารนิเทศเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และได้มาตรฐานเป็นแหล่งรวมสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน อาจารย์และนักศึกษามีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากสิ่งพิมพ์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ โดยห้องสมุดจะต้องรวบรวมความรู้ไว้ให้บริการการเพื่อนำไปสู่การนวัตกรรมในสังคมการเรียนรู้ ดังนั้น
•    ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเป็นศูนย์กลางของเการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในด้านใดด้านหนึ่ง
•    ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ทักษะการใช้แหล่งความรู้และจัดบริการความรู้แก่ชุมชน
•    อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
        สำนักหอสมุด เป็นศูนย์รวมสรรพวิชาการทุกแขนงที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการจัดหารวบรวมสารสนเทศความรู้ที่อยู่ในสื่อทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและภารหลักของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อสนองความต้องการในการเรียนรู้ตามมาตราฐานสากล ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายการพัฒนา
      1. พัฒนารูปแบบของอาคารห้องสมุดให้มบรรยากาศทางวิชาการ ส่งเสริมการ เรียนรู้ เป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนการสอน
     2. พัฒนาระบบข้อมูลห้องสมุดในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดที่รองรับการทำงานของระบบห้องมุดอัตโนมัติและห้องสมุดดิจิตอล
     3. รวบรวมสารสนเทศในทุกรูปแบบและทุกสาขาวิชา ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล้กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
     4. หาแนวทางการให้ความรู้และเสริมทักษะการใช้สารนเทศ เพื่อส่งเสริมศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
    1. จัดสถานที่และบรรยากาศเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
    2. จัดการระบบข้อมูลจากสื่อต่างๆ ไว้ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติและห้องสมุดดิจิตอล เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกรวดเร็วนในการค้นหาข้อมูลและจัดบริการเสริมการบริหารข้อมูลที่ทันสมัย
      3. ตรวจสอบทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน โดยการจัดหา แลกเปลี่ยน รวบรวมสื่อต่างๆและจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการ
    4. พัฒนารูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฝึกอบรมทักษะการใช้สารนิเทศ ทำเอกสารประกบอการใช้และคุ่มือจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ข้อมูล เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและประเมินผล