แนะนำหน่วยงาน


นโยบายและภาพรวมของสำนักหอสมุด
      เป็นการสนับสนุนด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย ยังเป็นภารกิจหลักของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทุกแห่ง การบริหารจัดการที่สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก่ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตร การมีระบบจัดเก็บและเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและแนะนำการค้นคว้าและการเลือกใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสมยังเป็นนโยบายหลักของการดำเนินงานของห้องสมุด ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโยลีสมัยใหม่ การสร้างนวัตกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการนับเป็นความสำคัญ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้นับเป็นความท้าทายของการบริหารจัดการห้องสมุดในปัจจุบันและอนาคต
          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการเปลียนแปลงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด ได้แก่  การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย และมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Horizon) ที่ทันสมัยขึ้น  การจัดเรียงหนังสือเป็นคณะโดยนำหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาอยู่ที่เดียวกันเพื่อสะดวกในการค้นคว้า ในแต่ละชั้น 4 -  7  มีฐานข้อมูลที่บริการให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องคาราโอเกะ ห้องดูหนัง และห้องประชุม และบรรยากาศที่สวยงาม 

ปรัชญา 
    การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปณิธาน
    ความรู้ครบครัน ค้นหาทันใจ ว่องไวบริการ รักการอ่านส่งเสริม

วิสัยทัศน์
     
เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับสากล โดดเด่นด้านนวัตกรรมและบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียน
การสอนในศตรรษที่ 21 และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน


พันธกิจ/ภารกิจหลัก (Mission)
      การบริการพื้นที่การเรียนรู้ของ สถาบันอุดมศึกษาที่มีความทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
จากสื่อสารสนเทศทุกรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยของผู้เรียน


วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
        สำนักหอสมุด เป็นศูนย์รวมสรรพวิชาการทุกแขนงที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการจัดหารวบรวมสารสนเทศความรู้ที่อยู่ในสื่อทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและภารหลักของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อสนองความต้องการในการเรียนรู้ตามมาตราฐานสากล ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายการพัฒนา
      1. พัฒนารูปแบบของอาคารห้องสมุดให้มีบรรยากาศทางวิชาการ ส่งเสริมการ เรียนรู้ เป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนการสอน
     2. พัฒนาระบบข้อมูลห้องสมุดในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดที่รองรับการทำงานของระบบห้องมุดอัตโนมัติและห้องสมุดดิจิตอล
     3. รวบรวมสารสนเทศในทุกรูปแบบและทุกสาขาวิชา ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล้กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
     4. หาแนวทางการให้ความรู้และเสริมทักษะการใช้สารนเทศ เพื่อส่งเสริมศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
    1. จัดสถานที่และบรรยากาศเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
    2. จัดการระบบข้อมูลจากสื่อต่างๆ ไว้ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติและห้องสมุดดิจิตอล เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกรวดเร็วนในการค้นหาข้อมูลและจัดบริการเสริมการบริหารข้อมูลที่ทันสมัย
      3. ตรวจสอบทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน โดยการจัดหา แลกเปลี่ยน รวบรวมสื่อต่างๆและจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการ
    4. พัฒนารูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฝึกอบรมทักษะการใช้สารนิเทศ ทำเอกสารประกบอการใช้และคุ่มือจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ข้อมูล เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและประเมินผล