เยาวชนคนรุ่นใหม่ SPU ได้รับคัดเลือกจาก อว. เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับสองเยาชนคนรุ่นใหม่ “ธาม” ธาม ทัพพะรังสี และ “เจมส์” ศุภฤกษ์ กฤษดี จากรั้วสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เข้าร่วมโครงการ “ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดย ธาม ทัพพะรังสี (ธาม) ได้รับคัดเลือกจาก ขอบเขตงาน: การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ ศุภฤกษ์ กฤษดี (เจมส์) ได้รับคัดเลือกจาก ขอบเขตงาน: การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

นอกจากผลงานด้านวิชาการแล้ว “เจมส์” ยังมีความสามารถทางด้านดนตรี มีผลงานล่าสุดเป็นโปรดิวเซอร์และเล่นกีต้าร์ ให้กับศิลปิน DIN สังกัด Floliwer ผลงาน เพลง “พร้อมเทย์” [Prompt Tae] ติดตามได้ทาง  https://youtu.be/ErSRKBc9vbA ซึ่งทั้ง ธาม และ เจมส์ เป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ อยู่เป็นประจำ ถือเป็นนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนๆและน้องๆในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง