ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/engineer/

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาเอก : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์