ชวนฟัง! สาระดีเกี่ยวกับงานบัญชี ในTalk Online กับ ดร.บัญชี SPU

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังการเสวนา
Talk กับ ดร. บัญชี SPU

โดย วิทยากร
– ผศ.ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
– ดร.อุภาวดี เนื่องวรรณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมทอินคอน จำกัด
ผู้อำนวนการฝ่ายบริหาร บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด
– ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบัญชี SPU

เสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB live เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
UploadImage