บริการ


งานมาตรฐานหลักสูตร (Curriculum Development Standards Section :CDS)
1.การขอเปิดหลักสูตร  สาขาวิชาใหม่  และการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเดิม
2.การเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
3.การพิจารณาและวิเคราะห์การกำหนดแนวนโยบาย
4.การประสานองค์กรวิชาชีพ คณะ หลักสูตรต่างๆ
5.วิธีคิดหน่วยกิตและเวลาการสอนและการเรียนรู้
(Click)