บริการ


 
ประกาศ กฎหมาย แนวปฏิบัติ ระเบียบข้อกำหนด ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการดำเนินการด้านหลักสูตร 

   - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ click

   - ประกาศสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา click

   - กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน click

   - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา click

   - การขออนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร click

   - การรับรองหลักสูตร สภาวิชาชีพ click

   - เกณฑ์ปฏิบัติและแนวทางของสำนักงาน กพ. click

   - ระเบียบข้อกำหนด ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม click

   - ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง click
 

 

 
website หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
สํานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวมประกาศ
ศธ./สกอ.
รวม Link
สภาวิชาชีพ
CHECO