งานพัฒนาสารสนเทศและงานบริหาร

บริการ

งานพัฒนาสารสนเทศและงานบริหารทั่วไป
    งานสถิติและสารสนเทศ (Statistic and Academic Information Section :SAI )
      – งานพัฒนาระบบงานวิชาการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
      – งานจัดทำข้อมูลเชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานวิชาการ
      – งานบริการข้อมูลออนไลน์
      – งานจัดทำข้อมูล FTES
      – งานข้อมูลระบบการประกันคุณภาพ (FIS)
      – งานจัดทำเอกสาร SAR  และ รายงานประจำปี 
      – งานตรวจสอบ วิเคราะห์ การรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (สมอ.07)
      – งานตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลโครงการสอน แผนการสอน การดำเนินการรายวิชา  (มคอ.3 – มคอ.7)
      – งานประสาน รวบรวม จัดระบบเอกสารข้อมูลตามองค์ประกอบการเรียนการสอน
      – งานระบบการบันทึกโครงการสอนและแผนการสอน
    งานบริหารทั่วไป (General Office Administrative Section : GOA)
      – งานจัดการประชุม
      – การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
      – การจัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณ การเงิน พัสดุ-ครุภัณฑ์
      – การบริการข้อมูลแก่คณาจารย์และนักศึกษา
      – งานธุรการ งานสารบรรณ (รับ-ส่งเอกสารของสำนักงาน การเบิกพัสดุและครุภัณฑ์)
      – งานพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน สวัสดิการ รวมทั้งการศึกษาต่อ
      – งานโครงการพิเศษด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอื่น
      – การกำกับ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
      – งานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ
      – การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน