บริการ
เกณฑ์ปฏิบัติและแนวทางของสำนักงาน กพ. 

- การกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนและประเภทตำแหน่งของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ click

- การกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนและระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาในประเทศที่ ก.พ.รับแล้ว click

- การกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนและระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาในประเทศที่ ก.พ.รับแล้ว click

- หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือน ฉบับที่ 1 click

- หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือน ฉบับที่ 2 click

- หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือน ฉบับที่ 3 click
  
website หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
สํานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวมประกาศ
ศธ./สกอ.
รวม Link
สภาวิชาชีพ
CHECO