บริการ
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 click

- พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 click

- พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 click

- พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 click

- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 click

- กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 click

- กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้อนุปริญญา สำหรับผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2549 click

- กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 click

- รวมประกาศกฎหมาย 9 ฉบับ click
  
website หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
สํานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวมประกาศ
ศธ./สกอ.
รวม Link
สภาวิชาชีพ
CHECO