บริการ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) click

- รวม กฎกระทรวง ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ-ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์-แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2556-2560 click

- รวม กฎกระทรวง ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ-ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์-แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2554-2556 click

- รวม กฎกระทรวง ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ-ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์-แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2552-2554 click

- รวม กฎกระทรวง ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ-ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์-แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2547-2551 click

- มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 click

- มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง click

- ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ.2545 click

- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่ พ.ศ.2561 click

- การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา click

- แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา click

- แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล click

- แนวทางที่ดีในการจัดทํา Curriculum Mapping ในหลักสูตร (มคอ.2) click

- การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา click

- วิธีการคิด นก. และเวลาการสอนการเรียนรู้ click


 
 
website หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
สํานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวมประกาศ
ศธ./สกอ.
รวม Link
สภาวิชาชีพ
CHECO