บริการ
การรับรองหลักสูตร สภาวิชาชีพ 

1. สภาวิชาชีพบัญชี 
   - สภาวิชาชีพบัญชีรับรองหลักสูตร พ.ศ.2551 click

2. สภาสถาปนิก 
   - สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตร พ.ศ.2553
click

3. สภาวิศวกร 
   - ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา พ.ศ.2561
click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ปี 2555-2559) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (ปี 2555-2557) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร (ปี 2555-2559) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปี 2555-2559) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ปี 2551-2555) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร (ปี 2551-2555) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง (ปี 2551-2555) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปี 2551-2555) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ปี 2551-2555) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (ปี 2546-2550) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร (ปี 2546-2550) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ปี 2546-2550) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ปี 2546-2550) click
   - สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปี 2546-2550) click

4. คุรุสภา 
   - คุรุสภารับรอง มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการศึกษา (การบริหารการศึกษา) (ปี 2560-2564)
click
   - คุรุสภารับรอง มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาเอกทางการศึกษา (การบริหารการศึกษา) (ปี 2557-2561) click
 
website หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
สํานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวมประกาศ
ศธ./สกอ.
รวม Link
สภาวิชาชีพ
CHECO