บริการ
ระเบียบข้อกำหนด ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


ระดับปริญญาตรี 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขบ.มศป.35/2563) ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 click

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขบ.มศป.51/2561) ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 click

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขบ.มศป.63/2560) ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 click

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขบ.มศป.12/2556) ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 click

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขบ.มศป.119/2553) ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 click

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขบ.มศป.97/2548) ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 click

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขบ.มศป.64/2560) ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 click

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขบ.มศป.141/2548) ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 click
  
website หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
สํานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวมประกาศ
ศธ./สกอ.
รวม Link
สภาวิชาชีพ
CHECO