บริการ
การขออนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 

- แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา click

- แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ2548 click

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษา click

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข click

- แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา-กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา click

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณารับรองหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรที่จัดเป็นกลุ่มวิชาเอกของสถาบันอุดมศึกษา click

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเอกสารหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา click

- แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตามหลักเกณฑ์การอนุมัติและปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551) click

- แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา click

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548 click

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 click

- แนวปฏิบัติจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเรื่องการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ click

- แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ click

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา click

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 click

- เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 click
  
website หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
สํานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวมประกาศ
ศธ./สกอ.
รวม Link
สภาวิชาชีพ
CHECO