บริการ


บริการ  
    -แนวปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
            -ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไฟล์แนบ
           -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไฟล์แนบ
           -ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไฟล์แนบ
           -ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ไฟล์แนบ
           -กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไฟล์แนบ

    -การสอบ
             o ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการสอบ พ.ศ.2540   ไฟล์แนบ 
             o ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่องการแต่งกายนักศึกษา 
                   รอบปกติ   ไฟล์แนบ
                   รอบเสาร์-อาทิตย์   ไฟล์แนบ
            o แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษา ไฟล์แนบ
             o ไม่มีตารางสอบต้องทำอย่างไร?  ไฟล์แนบ