บริการ


บริการ  
    -แนวปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
           - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
           - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
           - ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
           - ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
           - กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

           - รวมประกาศกฎหมาย 9 ฉบับ

    -การสอบ
             o ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการสอบ พ.ศ.2540   ไฟล์แนบ 
             o ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่องการแต่งกายนักศึกษา 
                   รอบปกติ   ไฟล์แนบ
                   รอบเสาร์-อาทิตย์   ไฟล์แนบ
            o แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษา ไฟล์แนบ
             o ไม่มีตารางสอบต้องทำอย่างไร?  ไฟล์แนบ