บริการ


    งานมาตรฐานหลักสูตร (Curriculum Development Standards Section :CDS)
     กำกับดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปิดดำเนินการหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตร  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  และการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับการศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย


    งานมาตรฐานการวัดและประเมินผล ( Examinations and Assessment Standards Section : EAS )
     ดำเนินการจัดสอบต่าง ๆ ตามปฏิทินการศึกษา ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และดำเนินการประกาศผลการศึกษาประจำภาคตามกรอบระยะเวลา

   
    งานพันธกิจและประมาณการ (Learning and Teaching Standards Section : LTS)

     สนับสนุนและส่งเสริม ในการจัดทำพันธกิจและประมาณการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ  สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  ให้คำแนะนำ แก่บุคลากรของคณะ/หน่วยงาน เรื่องการดำเนินการพันธกิจและประมาณการ