บริการ- เรื่อง เกณฑ์หลักสูตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 New

- เรื่อง เกณฑ์หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2565 New

- เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 New

- เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 New

- เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561 click

- เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา click

- เรื่อง นโยบายการเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม click

- เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 click

- เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 click

- เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 click

- เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 click

- เรื่อง คำชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ.2548 (ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556) click

- เรื่อง คำชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 (ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555) click

- เรื่อง คำชี้แจง (เพิ่มเติม) แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) click

- เรื่อง หลักเกณฑ์การรับหรือการเข้าสมทบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ.2551 click
  
website หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
สํานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวมประกาศ
ศธ./สกอ.
รวม Link
สภาวิชาชีพ
CHECO