ถามตอบ

ถาม : สัญลักษณ์ NE คืออะไร หากเกรดเป็นสัญลักษณ์ NE ต้องทำอย่างไร และมีผลในการนำมาคำนวณเกรดเฉลี่ยหรือไม่?

Q:  สัญลักษณ์ NE คืออะไร หากเกรดเป็นสัญลักษณ์ NE ต้องทำอย่างไร และมีผลในการนำมาคำนวณเกรดเฉลี่ยหรือไม่?
A:  สัญลักษณ์ NE คือ สัญลักษณ์แสดงการไม่เข้าสอบ/ขาดสอบของนักศึกษาในรายวิชานั้น และหากรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ NE เป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตร นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาเดิมอีกครั้ง ทั้งนี้ สัญลักษณ์ NE จะไม่นำมาคำนวณเกรดเฉลี่ย และไม่แสดงผลในใบ Transcript 

 

ถาม : ไม่มีผลการสอบประจำภาค?

Q:  ไม่มีผลสอบประจำภาค?
A:  ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของตนเอง หากไม่พบปัญหาจากการลงทะเบียน ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดำเนินการขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมในระบบ SCMS เมื่อระบบดำเนินการครบทุกขั้นตอน ระบบจะปรากฏผลการเรียนให้นักศึกษาทราบ (เวลาภายใน 1 ภาคการศึกษา) หากยังไม่มีผลสอบ ให้ติดต่อสำนักงานวิชาการอีกครั้ง

 

ถาม : ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ?

Q:  ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ?
A:  ให้นักศึกษาติดต่อสำนักงานวิชาการเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มใบขออนุญาตทั่วไป (ขอเข้าห้องสอบ) ในรายวิชาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบพร้อมระบุเหตุผล ทั้งนี้ ให้นักศึกษาติดต่อรับใบอนุญาตทั่วไป (ขอเข้าห้องสอบ) ที่สำนักงานวิชาการ ล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน หรือตามวันเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย เพื่อนำไปติดต่อกับอาจารย์ผู้คุมสอบแต่ละวิชาตามวันเวลาที่ระบุในใบอนุญาตทั่วไป (ขอเข้าห้องสอบ)