บริการ


download คู่มือ/แบบฟอร์ม
1. คู่มือลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา
 • flow การลงทะเบียนด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต>>ไฟล์แนบ
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนปกติ,ล่าช้า ด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต>>ไฟล์แนบ
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต>>ไฟล์แนบ
 • ความหมายข้อความในคู่มือลงทะเบียน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย>>ไฟล์แนบ
2. คู่มือการใช้งานระบบคำร้องออนไลน์ 3. คู่มือการอนุมัติการลงทะเบียน 4. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ กรณีมารับเอกสารแทน>>ไฟล์แนบ
5. การย้ายคณะสาขาวิชา>>ไฟล์แนบ
6. ขั้นตอนการดูตารางเรียน>>ไฟล์แนบ

คู่มือนักศึกษา
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาตรี
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553>>ไฟล์แนบ
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบชดเชย>>ไฟล์แนบ
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประเภทนักศึกษาและระยะเวลาการศึกษา>>ไฟล์แนบ
ระดับบัณฑิตศึกษา
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548>>ไฟล์แนบ
ทุกระดับการศึกษา
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาย้อนหลัง >>
ไฟล์แนบ
แนวปฏิบัติ สำหรับทุกระดับการศึกษา
-การขอลาพักการศึกษา>>ไฟล์แนบ
-การขอลงทะเบียนล่าช้า / เปลี่ยนแปลงรายวิชา เกินช่วงที่กำหนดให้ลงทะเบียน>>ไฟล์แนบ
-การยื่นคำร้องกรณีอื่นๆ>>ไฟล์แนบ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการศึกษา

ตัวอย่างแถบสีชุดครุย
ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกำหนดแถบพาดบ่าครุยตามสีของปริญญา ระดับปริญญาตรี ดังนี้

นิติศาสตรบัณฑิต  สีขาว

บัญชีบัณฑิต  สีเขียว
   

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สีส้ม

นิเทศศาสตรบัณฑิต  สีเหลืง
   

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สีฟ้า

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สีม่วง
   

วิศวกรรมบัณฑิต  สีเลือดหมู

เศรษฐศาสตรบัณทิต  สีน้ำเงิน
   

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สีชมพูอมม่วง

สถาปัตยกรรมบัณฑิต  สีน้ำตาล
 
วิทยาลัยนานาชาติ                                                 

Bachelor of Arts(Hotel Management)   สีเทาอมฟ้า

Bachelor of Business Administration สีเทาอมส้ม
(International Business Communication)
 
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกำหนดสีของแถบพาดบ่าครุยตามสีของปริญญา  ระดับปริญญาโท ดังนี้

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สีขาว

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สีเหลือง
   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สีม่วง

บัญชีมหาบัณฑิต  สีเขียว
   

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สีเลือดหมู

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)  สีเทา
   

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สีเหลืองทอง
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สีฟ้า
การจัดการมหาบัณฑิต      สีฟ้า
 
ระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยกำหนดสีของแถบพาดบ่าครุยตามสีของปริญญา ระดับปริญญาเอก ดังนี้

การจัดการดุษฎีบัณฑิต


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตร (สีเหลืองทอง)
image0314
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
-เทคโนโลยีสารสนเทศ


 
 

งานรับเข้าศึกษาใหม่
 • ตรวจสอบระเบียนการฯ นักศึกษาใหม่
 • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • งานบัตรนักศึกษา
 • จัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา
 • ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเดิม
 • เทียบโอนรายวิชานักศึกษาใหม่
 • ย้ายวิทยาเขต
งานทะเบียนการศึกษา
 • การบริหารงานทะเบียนประจำภาค
 • ย้ายคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชาและเทียบโอนรายวิชา
 • จำแนกสถานภาพนักศึกษารายบุคคล
 • ออกเอกสารทางการศึกษา (นักศึกษา)
 • เรียนข้ามสถาบันวิทยาเขต
 • ประมวลผลการศึกษาและแจ้งผลการศึกษาประจำภาค

งานสำเร็จการศึกษา
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา
 • งานจัดทำปริญญาบัตร
 • งานตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาตามคำร้อง
 • ออกเอกสารทางการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา)
 • แจ้งผลตรวจสอบคุณวุฒิ จากภายนอก

งานสถิติและสารสนเทศ
 • พัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ดูแลฐานข้อมูลสำนักงานทะเบียน
 • จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ดูแลเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน

งานบริหารงานทั่วไป
 • ธุรการและสารบรรณ
 • งานบริการ Counter
 • ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทะเบียน
 • งานพัฒนาบุคคลกร สำนักงานทะเบียน
 • บริการงานงบประมาณ การเงิน  พัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงานทะเบียน

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (The Assessment for satisfaction of the service)
ภาษา(language)  ไทย / Thai>>ไฟล์แนบ
ภาษา(language)  อังกฤษ / English>>ไฟล์แนบ

สำนักงานทะเบียน
-ขั้นตอนการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี (Upd 06/11/2014)>>ไฟล์แนบ
-วิธีตรวจสอบตารางเรียน (Upd 05/01/2015)>>ไฟล์แนบ
-ขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิต เกินจาก มหาลัยกำหนด (Upd 07/01/2015)>>ไฟล์แนบ
-ขั้นตอนการขอลงทะเบียนล่าช้า, เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุ่มเรียน (Upd 04/05/2015)>>ไฟล์แนบ
-การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Upd 30/05/2015)>>ไฟล์แนบ
-การขอทำบัตรนักศึกษาทดแทน (04/05/2015)>>ไฟล์แนบ
-การขอย้ายรอบสาขาวิชาและเทียบโอนรายวิชา (16/07/2015)>>ไฟล์แนบ

สำนักงานวิชาการ
-การเตรียมตัวสอบก่อนการเข้าห้องสอบ (11/02/2015)>>ไฟล์แนบ
-การขอสอบชดเชย (เหตุสุดวิสัย) (12/02/2015)>>ไฟล์แนบ
-การขอสอบซ้อน (Upd 01/06/2015)>>ไฟล์แนบ
-การสอบ Placement Test (05/03/2015)>>ไฟล์แนบ
-การขอสอบแก้ตัวปลายภาค (12/02/2015)>>ไฟล์แนบ
-การขอเปิดหลักสูตร (09/02/2015)>>ไฟล์แนบ
-ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร (09/02/2015)>>ไฟล์แนบ
-การขอเปิดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา (18/03/2015)>>ไฟล์แนบ