บริการ


download คู่มือ/แบบฟอร์ม
1. คู่มือลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา
 • flow การลงทะเบียนด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต>>ไฟล์แนบ
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนปกติ,ล่าช้า ด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต>>ไฟล์แนบ
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต>>ไฟล์แนบ
 • ความหมายข้อความในคู่มือลงทะเบียน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย>>ไฟล์แนบ
2. คู่มือการใช้งานระบบคำร้องออนไลน์ 3. คู่มือการอนุมัติการลงทะเบียน 4. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ กรณีมารับเอกสารแทน>>ไฟล์แนบ
5. การย้ายคณะสาขาวิชา>>ไฟล์แนบ
6. ขั้นตอนการดูตารางเรียน>>ไฟล์แนบ

คู่มือนักศึกษา
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาตรี
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553>>ไฟล์แนบ
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบชดเชย>>ไฟล์แนบ
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประเภทนักศึกษาและระยะเวลาการศึกษา>>ไฟล์แนบ
ระดับบัณฑิตศึกษา
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548>>ไฟล์แนบ
ทุกระดับการศึกษา
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาย้อนหลัง >>
ไฟล์แนบ
แนวปฏิบัติ สำหรับทุกระดับการศึกษา
-การขอลาพักการศึกษา>>ไฟล์แนบ
-การขอลงทะเบียนล่าช้า / เปลี่ยนแปลงรายวิชา เกินช่วงที่กำหนดให้ลงทะเบียน>>ไฟล์แนบ
-การยื่นคำร้องกรณีอื่นๆ>>ไฟล์แนบ


งานสถิติสารสนเทศและงานบริหารงานทั่วไป
 • พัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ดูแลฐานข้อมูลสำนักงานทะเบียน
 • จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ดูแลเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
 • ธุรการและสารบรรณ
 • ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทะเบียน
 • บริการงานงบประมาณ การเงิน พัสดุ-ครุภัณฑ์
งานรับเข้าศึกษาใหม่
 • ตรวจสอบระเบียนการฯ นักศึกษาใหม่
 • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • งานบัตรนักศึกษา
 • จัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา
 • ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเดิม
 • เทียบโอนรายวิชานักศึกษาใหม่
 • ย้ายวิทยาเขต
งานทะเบียนการศึกษา
 • การบริหารงานทะเบียนประจำภาค
 • ย้ายคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชาและเทียบโอนรายวิชา
 • จำแนกสถานภาพนักศึกษารายบุคคล
 • ออกเอกสารทางการศึกษา (นักศึกษา)
 • เรียนข้ามสถาบันวิทยาเขต
 • ประมวลผลการศึกษาและแจ้งผลการศึกษาประจำภาค
งานสำเร็จการศึกษา
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา
 • งานจัดทำปริญญาบัตร
 • งานตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาตามคำร้อง
 • ออกเอกสารทางการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา)
 • แจ้งผลตรวจสอบคุณวุฒิ จากภายนอก