ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2579 - 1111
Fax : 0 2579 - 1111 ต่อ 1116
Email : regis@spu.ac.th