ม.เอกชนแห่งแรก

ที่เปิดสอนนิติศาสตร์

หลักสูตรทันสมัย

ทั้งกฎหมายดิจิทัล พลังงาน และไซเบอร์

เรียนกับมืออาชีพ

ผู้พิพากษา อัยการ

เปิดสอนครบจบในที่เดียว

ทั้งปริญญาตรี โท เอก

มีหลักสูตรสำหรับ

ผู้ทำงานประจำ เรียนเสาร์ - อาทิตย์

รู้จักคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รู้จักคณะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอน คณะนิติศาสตร์โดยเริ่มดำเนินการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ จึงมีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กัมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และในปี พ.ศ. 2530
มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ขยายการจัดการศึกษาสู่ภาคตะวันออกโดยได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการเรียนการสอน คณะนิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีด้วยอีกแห่งหนึ่ง 
        คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชากฎหมาย ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติเพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจตัวบทกฎหมายเข้าใจหลักการ การตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
มุ่งเน้นคุณภาพของบัณฑิตโดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา เช่น โครงการเปิดประสบการณ์วิชาชีพ โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายโครงการจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักกฎหมาย โครงการบรรยายทางวิชาการและเสริมความรู้ เพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต เป็นต้น
      ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ผลิตบัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกรับใช้สังคมมามากกว่า
15,000 คน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ นอกจากจะประกอบอาชีพอิสระ คือ ทนายความ แล้วยังสามารถทำงานในตำแหน่งงานด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้อย่างมากมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ปลัดอำเภอ นิติกร พนักงานสินเชื่อ ฝ่ายบุคคล ฯลฯ เป็นต้น
     นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้จัดตั้งคลีนิคกฎหมายศรีปทุม และศูนย์กฎหมายศรีปทุมเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายและคดีความ โดยสำนักงานนี้ตั้งอยู่ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จุดเด่นของสาขา

อาจารย์ผู้สอน เป็นมืออาชีพในวงการกฎหมาย อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ

  • เปิดสอนนิติศาสตร์มากว่า 53 ปี มีการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก
  •  เรียนรู้กับมืออาชีพ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย
  • เรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงใน ห้องศาลจำลอง
  • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริง
  • สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 15,000 คน และศิษย์เก่าหลากหลายสาขาอาชีพ
  • มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้พิพากษาและอัยการเป็นจำนวนมาก

Are You Ready To Start?

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะ คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์143,000 38,000310,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)147,000 42,000301,500

สาขานิติศาสตร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00035,40011,100
ปีการศึกษาที่ 239,30041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40013,100
ปีการศึกษาที่ 431,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)310,600

สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษาที่ 147,000 42,00046,20018,900
ปีการศึกษาที่ 242,70044,00020,700
ปีการศึกษาที่ 343,10024,80014,100
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)301,500