5

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

AIot (ai+iot)

พร้อมรับงาน

สร้างรายได้ระหว่างเรียน

สร้างนักพัฒนา

ซอฟต์แวร์

ติด 1 ในคณะ

ที่มีรายได้สูง

รู้จักคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหนึ่งในคณะวิชาที่มีปณิธานที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่นำไปสู่การสร้างความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นตัวตนของนักศึกษา ภายใต้คำกล่าว “Make IT Your Way: สร้างความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นคุณ”

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า พวกเราทุกคนก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมของประเทศไปสู่การเป็นประเทศในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่นักศึกษาของคณะต้องมีความสามารถในการพัฒนา ประยุกต์และปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานบัณฑิต ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง (Disruptive Technology) จึงได้มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงทั้งองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในวิชาชีพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของภาคอุตสาหกรรม โดยได้ออกแบบแกนความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลออกเป็น 5 แกน ประกอบด้วย เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีบล๊อกเชน (Block chain) เทคโนโลยีคลาว์ดคอมพิวติ้ง (Cloud computing) เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า (Big Data) และ เทคโนโลยีไอโอที (IoT) ซึ่งถูกเรียกกล่าวในคำว่า “เทคโนโลยีดิจิทัล : ABCDI” โดยบูรณาการให้เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในทุกๆหลักสูตรของคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการบริหารหลักสูตรในสายเทคโนโลยีทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถนำความรู้และทักษะไปพัฒนา ประยุกต์ร่วมกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering) มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี IoT ไปทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นต้น ประกอบกับแนวโน้มที่เกิดการบูรณาการการหลอมรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเทคโนโลยีไอโอที AIOT (AI + IoT) ซึ่งบุคลากรในสายอาชีพวิศวกรด้านเอไอโอทีนี้เป็นที่ต้องการในโลกอุตสาหกรรมใหม่เป็นจำนวนมาก
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถทำงานดูแล บริหารจัดการและแก้ปัญหาทางเทคนิคทางโครงสร้างงานระบบพื้นฐานของสายงานด้านเทคโนโลยี (IT Infra Structure) ทั้งในส่วนงานบริหารจัดการระบบงาน Server และ ระบบ Cloud โดยมีการพัฒนาความรู้เชิงลึกลงไปในเรื่องการดูแลบริหารความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งตลาดงานในปัจจุบัน มีความต้องการบุคลากรในสาขาอาชีพนี้เป็นจำนวนมากเช่นกัน
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Computer Science and Software Development Innovation : CSI) เป็นหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในสายงานพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ซึ่งตลาดงานมีความขาดแคลนบุคลากรด้านนี้จำนวนมากเช่นกัน โดยหลักสูตรนี้มีจุดเด่นที่ได้ออกแบบให้ผู้เรียนได้ลงมือทำในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในแบบSoftware Full Stack Development ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สนับสนุนการทำงานกับเทคโนโลยีดิจิทัล ABCDI
ทั้งนี้ นักศึกษาจะมีภาคปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาไปจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของการศึกษา ที่ฝึกประสบการณ์จริงกับทางผู้ประกอบการ โดยทุกหลักสูตรจะมีการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 5 แกน ABCDI ไว้อย่างลงตัว เพื่อให้บัณฑิตได้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ
นอกจากการศึกษาขั้นต้นในระดับปริญญาตรีแล้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ MS.IT. และ PhD.IT. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกในการนำวิทยาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิจัย ซึ่งมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามามากกว่า 27 รุ่นในระดับปริญญาโท และ 18 รุ่นในระดับปริญญาเอก โดยมีรางวัลผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับประเทศจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเทศไทย (สสอท) มากกว่า 15 รางวัล ติดต่อกันมาตลอดเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่า ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ของโลกดิจิทัล สามารถเข้ามาเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Are You Ready To Start?

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่ 142,000 37,00037,00017,300
ปีการศึกษาที่ 240,50039,20014,500
ปีการศึกษาที่ 341,10042,60017,300
ปีการศึกษาที่ 441,10019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)351,800

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์2 + Human*41,400 36,400364,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร142,000 37,000351,800
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human*46,200 41,200374,600

วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
ปีการศึกษาที่ 141,000 36,40045,80010,900
ปีการศึกษาที่ 233,10050,80012,900
ปีการศึกษาที่ 343,10049,6008,700
ปีการศึกษาที่ 448,50019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)364,000

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษาที่ 146,200 41,20042,80015,300
ปีการศึกษาที่ 245,70044,40013,500
ปีการศึกษาที่ 343,10048,60010,900
ปีการศึกษาที่ 444,90019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)374,600

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
ภาคเรียน เสาร์-อาทิตย์36200,000

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคปกติ,วันอาทิตย์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ภาคเรียน ปกติ
ปีการศึกษาที่ 152,400  47,40050,80022,700
ปีการศึกษาที่ 248,50019,20023,700
  ค่าเทอม (2ปี)217,300
ภาคเรียน วันอาทิตย์
ปีการศึกษาที่ 152,400  47,40043,40022,700
ปีการศึกษาที่ 144,30034,00020,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (2ปี)217,300

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ48630,000