ดาวน์โหลด


เอกสารสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2565

หนังสือยืนยันการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565      
ไฟล์แนบ  


แบบฟอร์มและเอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา / นักศึกษาสหกิจศึกษา / สถานประกอบการ

รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
ผู้ใช้เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
-
แบบแจ้งรายชื่อสถานประกอบการในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
นักศึกษา
  ไฟล์แนบ
- Request form to inform the name of the
establishment and to ask for the issuance
of the request letter (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ)
Student   ไฟล์แนบ
FMสก.-02 
แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา
(ศูนย์สหกิจศึกษาแนบเอกสารนี้กับ
จดหมายขอความอนุเคราะห์สมัครงาน)
ศูนย์สหกิจศึกษา
  ไฟล์แนบ
FM สก.-03
แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ส่งภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบ้ติงาน
สหกิจศึกษา)
นักศึกษา
  ไฟล์แนบ
 
FM สก.-04
แบบแจ้งการส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ส่งภายในสัปดาห์ที่ 4 ของการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา)
นักศึกษา
  ไฟล์แนบ
FM สก.-05
แบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สถานประกอบการ
  ไฟล์แนบ
FM สก.-06
แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  ไฟล์แนบ
 -
แบบประเมินการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษา
  ไฟล์แนบ
- แบบประเมินการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 อาจารย์ที่ ปรึกษา   ไฟล์แนบ
FM สก.-07
แบบประเมินรายงานและการนำเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา
  ไฟล์แนบ
FMสก.-08 
แบบสรุปการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
  ไฟล์แนบ
 
 เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ
 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงาน
     ไฟล์แนบ    
Certification of the Works Performed by Student Under
Cooperative Education Program
     ไฟล์แนบ    
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาต่อสาธารณะ
     ไฟล์แนบ 
แบบรายงานสรุปผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนำไปใช้ประโยชน์
     ไฟล์แนบ       

เอกสารสำหรับนักศึกษาเขียนรายงานสหกิจศึกษา
 
รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา  —————————    ไฟล์แนบ 
รูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษาเพื่อส่งประกวด ไฟล์แนบ
 
 
Template บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 
Template บทความทางวิชาการ                                                ไฟล์แนบ
 
เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและโครงการสหกิจศึกษา
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ——————————   
ไฟล์แนบ
โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ไฟล์แนบ
 

คู่มือสหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา                 
ไฟล์แนบ
คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ
ไฟล์แนบตัวอย่างหน้าปกรายงาน/จดหมายสมัครงาน

ตัวอย่างหน้าปกรายงาน     ——————————                    ไฟล์แนบ
ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน  ไฟล์แนบ

คู่มือภาษีสำหรับสถานประกอบการ
 
คู่มือภาษีสำหรับสถานประกอบการ                                                  

คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษาออนไลน์
 
สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา                                                     
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
สำหรับสถานประกอบการสหกิจศึกษา Download
 
 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 
ผลการประเมิน รุ่นที่ 36    ไฟล์แนบ
ผลการประเมิน รุ่นที่ 37     ไฟล์แนบ
ผลการประเมิน รุ่นที่ 38     ไฟล์แนบ
ผลการประเมิน รุ่นที่ 39     ไฟล์แนบ