ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มและเอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา / นักศึกษาสหกิจศึกษา / สถานประกอบการ

 

รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
ผู้ใช้เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
-
แบบคำร้องแจ้งสถานประกอบการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษา
ไฟล์แนบ
FM สก.-02
แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา
(ศูนย์สหกิจศึกษาแนบเอกสารนี้กับจดหมาย
ขอความอนุเคราะห์สมัครงานให้)
ศูนย์สหกิจศึกษา
ไฟล์แนบ
FM สก.-03
แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ส่งภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบ้ติงาน
สหกิจศึกษา)
นักศึกษา
ไฟล์แนบ
FM สก.-04
แบบแจ้งการส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ส่งภายในสัปดาห์ที่ 4 ของการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา)
นักศึกษา
ไฟล์แนบ
FM สก.-05
แบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สถานประกอบการ
ไฟล์แนบ
FM สก.-06
แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ไฟล์แนบ
 -
แบบประเมินการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษา
ไฟล์แนบ
 -
แบบประเมินการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา
ไฟล์แนบ
 FM สก.-07
แบบประเมินรายงานและการนำเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ไฟล์แนบ
 FM สก.-08
แบบสรุปผลการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ไฟล์แนบ
 
 เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ
 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงาน
        ไฟล์แนบ
Certification of the Works Performed by Student Under
Cooperative Education Program
 
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาต่อสาธารณะ
        ไฟล์แนบ
แบบรายงานสรุปผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนำไปใช้ประโยชน์
        ไฟล์แนบ
 
เอกสารสำหรับนักศึกษาเขียนรายงานสหกิจศึกษา
 
รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
         ไฟล์แนบ
รูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษาเพื่อส่งประกวด——————————–
         ไฟล์แนบ
 
Template บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 
 
Template บทความทางวิชาการ ——————————————  
ไฟล์แนบ
 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา                                                                 ไฟล์แนบ
 
 
spucoop
โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม              
                                        ไฟล์แนบ
 
คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา                             
   ไฟล์แนบ
คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ
   ไฟล์แนบ
ตัวอย่างหน้าปกรายงาน                                                                 
                          ไฟล์แนบ  ——-
ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน                                                              
                      ไฟล์แนบ
คู่มือภาษีสำหรับสถานประกอบการ                                                           
สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา                                                     
          Download
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
          Download
สำหรับสถานประกอบการสหกิจศึกษ           Download
 
 
ผลการประเมิน รุ่นที่ 29
      ไฟล์แนบ
ผลการประเมิน รุ่นที่ 30       ไฟล์แนบ
ผลการประเมิน รุ่นที่ 31       ไฟล์แนบ
ผลการประเมิน รุ่นที่ 32     ไฟล์แนบ