ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มและเอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา / นักศึกษาสหกิจศึกษา / สถานประกอบการ

 

รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
ผู้ใช้เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
-
แบบคำร้องขอจดหมายรับรองสมัครงาน
นักศึกษา
FM สก.-02
แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา
(ศูนย์สหกิจศึกษาแนบเอกสารนี้กับจดหมาย
ขอความอนุเคราะห์สมัครงานให้)
ศูนย์สหกิจศึกษา
FM สก.-03
แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ส่งภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบ้ติงาน
สหกิจศึกษา)
นักศึกษา
FM สก.-04
แบบแจ้งการส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ส่งภายในสัปดาห์ที่ 4 ของการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา)
นักศึกษา
FM สก.-05
แบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สถานประกอบการ
FM สก.-06
แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 -
แบบประเมินการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษา
 -
แบบประเมินการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา
 FM สก.-07
แบบประเมินรายงานและการนำเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 FM สก.-08
แบบสรุปผลการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
 เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ
 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงาน
Certification of the Works Performed by Student Under
Cooperative Education Program
 
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาต่อสาธารณะ
แบบรายงานสรุปผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนำไปใช้ประโยชน์
 
เอกสารสำหรับนักศึกษาเขียนรายงานสหกิจศึกษา
 
รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
รูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษาเพื่อส่งประกวด——————————–
 
Template บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 
Template บทความทางวิชาการ ————————————————-
 
Download         
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 
spucoop
Download               
โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
Download                        
คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา-
คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ
Download           
ตัวอย่างหน้าปกรายงาน——————-
Download          
ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน—————
Download         
คู่มือภาษีสำหรับสถานประกอบการ—-
Download         
สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
สำหรับสถานประกอบการสหกิจศึกษา
 
 
ผลการประเมิน รุ่นที่ 25
ผลการประเมิน รุ่นที่ 26
ผลการประเมิน รุ่นที่ 27
ผลการประเมิน รุ่นที่ 28
ผลการประเมิน รุ่นที่ 29