เกี่ยวกับสหกิจศึกษา


สหกิจศึกษาคืออะไร
 
สหกิจศึกษา ( Co-operative Education )
 
 
          สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของนักศึกษาเสมือนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ สหกิจศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) รูปแบบการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสลับกับการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) เสริมทักษะประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน (Employability) และเสริมคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ นอกจากนั้นสหกิจศึกษายังถือเป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการอีกด้วย 
 
 
 
ลักษณะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. นักศึกษาปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ โดยมีพนักงานที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำและดูแลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 
2. นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนด้วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ซึ่งตรงตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา
 
3. นักศึกษาปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
 
คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1. ควรมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. เรียนรายวิชาบังคับตามที่กำหนด
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ
4. สามารถพัฒนาตนเองได้
5. มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับงานที่ต้องทำในสถานประกอบการ
 
ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
1.  ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชา
2.  ได้เรียนรู้สังคมการทำงาน และการทำงานร่วมกับทีมงาน
3.  ค้นพบตนเองและเข้าใจศักยภาพความต้องการของตนเองในสายงานวิชาชีพ
4.  เกิดการพัฒนาตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
5.  เกิดทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการรายงานข้อมูล
6.  มีผลการเรียนหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีขึ้น
7.  เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา
8.  มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา
9.  ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา
 
ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ
1.  มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี
2.  พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นหรือสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าให้กับองค์กร
3.  เป็นช่องทางการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำ
4.  มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา
5.  เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา
 
ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
2. ได้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
3. ช่วยให้สถานศึกษาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน
 
คณะที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
 
ภาคการศึกษาที่ 1
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
มกราคม – เมษายน

คณะบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะดิจิทัลมีเดีย  
 

คณะนิติศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน