ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) ชั้น 5 ห้อง 508-509
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2425,2426
Fax : 02-579-1111 ต่อ 2244
Email : job@spu.ac.th , Facebook: SPUCooperative