ถามตอบ

ถาม : จะไปสหกิจศึกษาต้องผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อนใช่หรือไม่ ?

ตอบ : นักศึกษาต้องตรวจสอบแผนการเรียนของหลักสูตร เช่น นักศึกษารหัส 55 ทุกหลักสูตร จะมีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาแบบ 1 หน่วยกิต หรือ แบบ 3 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อนที่จะไปสหกิจศึกษา

ถาม : บริษัทที่จะไปสหกิจศึกษา เป็นบริษัทที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้หรือว่าเราต้องหามาเอง

ตอบ : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จะเป็นผู้ติดต่อบริษัทให้กับนักศึกษาเอง ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีเครือข่าย เคยส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาแล้ว  และเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญเข้าใจเรื่องสหกิจศึกษา  ซึ่งจะมอบหมายงานได้ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาต้องการหาบริษัทเอง นักศึกษาต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อพิจารณาว่าบริษัทนั้นมีความเหมาะสมกับสาขาวิชาหรือไม่ โดยสาขาวิชาจะต้องรับรองงานก่อนที่นักศึกษาจะสมัคร

ถาม : เมื่อได้งาน-ได้สถานประกอบการแล้วนักศึกษาจะเปลี่ยนสถานประกอบการได้หรือไม่

ตอบ : เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว  ไม่ควรเปลี่ยนสถานประกอบการใหม่เนื่องจากสถานประกอบการเหล่านั้นได้เตรียมแผนงาน พนักงาน เครื่องมือต่างๆ  เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา และ การเปลี่ยนสถานประกอบการอาจมีผลกระทบต่อการรับนักศึกษาสหกิจรุ่นถัดไป

ถาม : เป็นนักศึกษาหลักสูตรที่เรียนภาษาไทยจะไปสหกิจศึกษาต่างประเทศได้หรือไม่

ตอบ : นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติสามารถไปสหกิจศึกษานานาชาติ (ต่างประเทศ) ได้ การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมของประเทศที่เราสนใจ และขอให้รีบติดต่อแจ้งความจำนงที่อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชา หรือติดต่อที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ