บริการ


งานมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน (Learning and Teaching Standards Section : LTS)
 
1.การตรวจสอบแผนการเรียน ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
 
2.การตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และกรอบพันธกิจ
 
3.งานประมาณการค่าสอน ของอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ
 
4.งานให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานเกี่ยวกับการวางแผนห้องเรียน
 
5.การประสานการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอนทางไกล  ระบบออนไลน์
 
6.การอำนวยความสะดวก  กำกับ ตรวจสอบ  การเรียนการสอน รายวิชาต่างๆ
 
7.การจัดโครงการพัฒนาผู้สอน และสื่อการสอน ให้ทันสมัย และมีมาตรฐานคุณภาพ