บริการ


งานมาตรฐานการวัดและประเมินผล
(Examinations and Assessment Standards section: EAS)

การสอบ
o ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการสอบ พ.ศ.2540 Click

o ระเบียบการแต่งกายเข้าห้องสอบของนักศึกษา (รอบเรียนปกติ และรอบเรียนนอกเวลาราชการ)
Click

o แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษา Click
 
o ข่าวสารกำหนดการสอบ Click
 
o INFROGRAFIC แนะนำข้อควรทราบการสอบ Click