บริการ


งานการวัดและประเมินผล ( Examinations and Assessment Standards Section : EAS ) 

1.การจัดสอบตามปฏิทินการศึกษา
 
2.การตรวจข้อสอบปรนัยด้วยเครื่อง  OMR
 
3.กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
 
4.การตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 
5.การตรวจสอบ/ กลั่นกรองการขออนุมัติปรับแก้รายงานผลการศึกษาของคณะต่างๆ
 
6.การจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่   การจัดสอบเทียบโอนตามอัธยาศัย
 
7.การจัดทำคลังข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ