1

สาขาวิชา

ที่ 1 เรื่องความปลอดภัยด้านการบิน

ต่อยอดเป็นนักบินได้

ต่อยอดเรียนการบิน

เพียง 1 ปี ได้เป็นนักบินพาณิชย์

1 สาขา เลืิอกเส้นทางอาชีพ

ได้ 5 Track

ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ

ในอุตสาหกรรมการบิน

ที่ 1 เรื่อง
“ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ด้า น ก า ร บิ น ”
หรือต่อยอดเป็นนักบินก็ทำได้

ความเป็นมาเล็กๆ น้อยๆ ที่อยากให้รู้จักกัน . . .

สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ
ไทยทTีเตรียมหลักสูตรสุด Exclusive! ตรงทุกความตอ้ งการตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน เรียนสนุก
เจาะลึกความรู้เกีTยวกับงานธุรกิจการบิน พัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพสุดทันสมัย ถ่ายทอดจากผู้มี
ประสบการณ์ตรงในสาขาวชิ าชีพทางดา้ นอุตสาหกรรมการบิน มุ่งเน้นทัIงภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่าง
ครบถว้ นพร้อมปสู่เสน้ ทางการเป็นนกั บินมืออาชีพ

การเรียนในสาขานี้น่าสนใจอย่างไร

     สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน เป็นสาขาที่เรียนรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยการบิน การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แผนงานความปลอดภัยการบิน กฎระเบียบและข้อบังคับด้านการบิน มาตรฐานการบินระหว่างประเทศ อุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ หลักการบินเบื้องต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบิน ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการทางการบิน  เมื่อนักศึกษาจบชั้นปีที่ 2 แล้ว สามารถที่จะเลือกเรียนต่อนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License : CPL) ได้ โดยมีข้อกำหนดต้องผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเกี่ยวกับการบิน และเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นนักบินเพิ่ม และยังมีกลุ่มอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มการจัดการความปลอดภัยการคมนาคม (Transportation Safety Management) กลุ่มการจัดการสนามบินและสินค้าทางอากาศ (Airport and Air Cargo Management) กลุ่มนักบินอากาศยานไร้คนขับ (Remote Pilot Aircraft System) กลุ่มพนักงานอำนวยการบิน (Flight Operations Officer-Dispatcher) และกลุ่มควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control) ที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง

โอกาสทางอาชีพสูง

     โอกาสทางอาชีพในสาขาวิชานี้มีสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นนักบินเครื่องบินพาณิชย์ นักบินอากาศยานไร้คนขับ พนักงานอำนวยการบิน งานควบคุมจราจรทางอากาศ งานด้านนิรภัยการบินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย งานด้านความปลอดภัยการบินในท่าอากาศยาน สายการบิน และเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ งานด้านความปลอดภัยในอาคารหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตัวแทนรับ-ส่งสินค้าทางอากาศ งานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ งานด้านการบริหารระดับต้นของสายการบิน งานด้านการบริหารระดับต้นของท่าอากาศยาน พนักงานบริการภาคพื้น ฯลฯ

8 ข้อ ที่ใครอยากเรียนต้องรู้

 1. เปิดสอนสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย
 2. ได้วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต ทำงานด้านความปลอดภัยในสายการบินและอุตสาหกรรมการบิน
 3. สามารถต่อยอดเรียนนักบินได้ ทั้งนักบินพาณิชย์และนักบินส่วนบุคคล โดยไม่ต้องเริ่มต้นเรียนใหม่ เรียน 1 ได้ถึง 2 (ได้รับใบอนุญาตฯ พร้อมรับปริญญาตรี)
 4. เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง จากครูฝึกบินโดยตรง
 5. ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านธุรกิจการบิน เช่น บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นต้น
 6. ศึกษาดูงานด้านการบินตั้งแต่ปี 1
 7. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อใช้ในการสอบเข้าสมัครงานในอุตสาหกรรมการบิน
 8. เป็นที่ต้องการของสายงานด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน

จุดเด่นของสาขา

“เรียนกับมืออาชีพ”

 • เน้นให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝนและหาประสบการณ์ จากการฝึกปฏิบัติจริง

“มุ่งเน้นภาษา”

 • เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบภาษาอังกฤษ และเตรียมสมัครงานนักบินพาณิชย์

“มุ่งผลิตบัณฑิต”

 • มีคุณลักษณะศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน และงานด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน

“ศูนย์ทดสอบความพร้อม”

 • เป็นศูนย์ทดสอบความพร้อม ในการปฏิบัติงานด้านการบินจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

“เป็นหลักสูตรเดียว”

ที่มีกลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานการบินสากล (ICAO) และเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมการบิน

รายวิชาที่เรียน

 • ระบบการจัดการความปลอดภัย
 • การสอบสวนสืบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ
 • มนุษย์ปัจจัยในการป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ
 • ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • การค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกการยังชีพ
 • อุตุนิยมวิทยาการบิน
 • กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการบิน
 • การขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ

ฯลฯ

Career Path

 • นักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License: CPL)
 • นักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License: PPL)
 • นักบินอากาศยานไร้คนขับ (Remote Pilot Aircraft System)
 • พนักงานอำนวยการบิน (Flight Operations Officer-Dispatcher)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน (Aerodrome Standards Department: AGA)
 • เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน (Aerodrome Safety Inspection Division: AS)
 • เจ้าหน้าที่กองสิ่งแวดล้อมการบิน (Aviation Environment Division: EV)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (Flight Operations Standards Department: OPS)
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยห้องโดยสาร ฝ่ายมาตรฐานการบิน (Cabin Safety Division Officer: Flight Operation Standards Department)
 • เจ้าหน้าที่กลุ่มประกันคุณภาพ (Quality Assurance Group Officer)
 • เจ้าหน้าที่กองแผนภูมิการบิน ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน (Aeronautical Chart Division Officer: Aeronautical Information Services Department)
 • เจ้าหน้าที่กองกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Law Division Officer)
 • เจ้าหน้าที่กองกฎหมายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย (Security Law Division Officer)
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller)
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลานจอด (Ramp Operation)

Are You Ready To Start?

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน2 + Human*39,800 34,800310,200

ค่าเทอม วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 139,800 34,80035,00020,700
ปีการศึกษาที่ 250,00039,,30014,500
ปีการศึกษาที่ 340,60050,800
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)310,200