รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา


รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (PRE Cooperative Education)

Pre Test รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาค 1/2565 คลิกทำแบบทดสอบ
Post Test รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาค 1/2565 คลิกทำแบบทดสอบ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

 
โครงการสหกิจศึกษา ไฟล์แนบ
ความรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ไฟล์แนบ


เอกสารประกอบรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 3 หน่วยกิต

**คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์**
 
ขั้นตอนการหาสถานประกอบการ ไฟล์แนบ
แบบแจ้งรายชื่อสถานประกอบการในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไฟล์แนบ
แนวปฏิบัติการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 3 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษา ไฟล์แนบ
แนวปฏิบัติการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 3 หน่วยกิต สำหรับนักคณะ/อาจารย์ ไฟล์แนบ
แบบประเมินรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ไฟล์แนบ


เอกสารประกอบรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 1 หน่วยกิต

**คณะบริหารธุรกิจ/บัญชี/นิเทศศาสตร์/ดิจิทัลมีเดีย/สถาปัตยกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์/ศิลปศาสตร์/วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ/วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน/วิทยาลัยการบินและคมนาคม/วิทยาลัยนานาชาติ**

 
ขั้นตอนการหาสถานประกอบการ ไฟล์แนบ
แบบแจ้งรายชื่อสถานประกอบการในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไฟล์แนบ 
แนวปฏิบัติการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 1 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษา ไฟล์แนบ
แนวปฏิบัติการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 1 หน่วยกิต สำหรับนักคณะ/อาจารย์ ไฟล์แนบ
แบบประเมินรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและแบบประเมินความก้าวหน้า ไฟล์แนบ
รายละเอียดการทำรายงานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
(กรณีเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา)
ไฟล์แนบ
รายละเอียดการทำรายงานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
(กรณีไม่เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา)
ไฟล์แนบ


ตารางสรุปรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์
 
ตารางสรุปรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์ ไฟล์แนบ