ความรู้สหกิจศึกษาUploadImage

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ขอให้นักศึกษาเข้าเรียนในระบบ e-Learning
ในรายวิชา Cooperative Education

 

คลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่บทเรียน 
http://elearning.spu.ac.th/course/view.php?id=24030

Log in ด้วยรหัสเดียวกับ การเข้า e-mail ของนักศึกษา
เช่น ชื่อผู้ใช้: 550021455  รหัสผ่าน: 12345678

 

วิธีเข้าบทเรียน
1. เลือก  Enroll me ด้านซ้ายมือ กด  Yes
2. ให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนและทำแบบทดสอบ
3. ทำข้อสอบทุกข้อ เมื่อทำเสร็จแล้วทุกข้อ ให้ส่งที่  Submit all and finish