บริการ


งานมาตรฐานการศึกษา
(Department of Education Standards)

     - งานมาตรฐานหลักสูตร (Curriculum Development Standards Section :CDS) Click

     - งานมาตรฐานการวัดและประเมินผล (Examinations and Assessment Standards Section : EAS) Click

     - งานพันธกิจและประมาณการ (Learning and Teaching Standards Section : LTS)