บริการ


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

-เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
-เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
-เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ New
-เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ New
-เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
-เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
-เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
-เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
-เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
-เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
-เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
-เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
-กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้อนุปริญญา สำหรับผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
-ความตกลงว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรงการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.๒๕๕๒