แนะนำหน่วยงาน


0011
สำนักงานการกีฬา  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในเรื่องการออกกำลังกาย  การเล่นกีฬา  การแข่งขัน  กีฬานันทนาการ  และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอก  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ  และพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน  เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของสำนักงานกีฬาที่ว่า  กีฬาเด่น  เน้นพัฒนาสุขภาพ


ปรัชญา
การออกกำลังกายและเล่นกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ
1.ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร มีกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

2.ส่งเสริม สนันสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬา ให้เข้าร่วมการแข่งขันไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ

3.สร้างกิจกรรมกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก

วิสัยทัศน์
มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปณิธาน
สุขภาพดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ